در این  طبقه دروس آقای دکتر پیمان مولوی قرار می گیرند. این دروس در حوزه تأمین مالی و سرمایه گذاری هستند.

دوره آشنایی با تأمین مالی بین المللی بعد از رفع تحریم ها برای مدیران و کارشناسان بانکها، صندوق های سرمایه گذاری، مدیران عامل و مدیران پروژه هایی طراحی شده که مسئول تأمین مالی بین المللی در سازمان خود هستند. در این دوره ابتدا به مفاهیم پایه در باره سرمایه گذاری بین المللی، دیدگاههای سرمایه گذاران، رتبه بندی اعتباری کشورها و در ادامه به راهکارهای تأمین سرمایه از بازارهای بین المللی پرداخته می شود. دوره بر اساس یادگیری موبایل طراحی شده و از 5 درس تشکیل می شود و علاقمندان می توانند با دنبال کردن دروس یادگیری موبایل در این دوره، دانش خود را در این زمینه ارتقاء دهند.