این درس پایه و اساس تفکر افرادی را می سازد که قرار است در جوامع صنعتی و فراصنعتی، با استفاده از جهان بینی خود نقش آفرینی کنند. این نقش آفرینی می تواند در جایگاه مدیر، مهندس، تکنسین، سرپرست، کارمند و کارگر باشد. حتی برای سایر حرفه ها و کسب و کارها نیز داشتن جهان بینی صنعتی به درک وضعیت موجود و برنامه ریزی برای آینده کمک بسیاری می کند. به تمام افرادی که می خواهند سایر دروس مرتبط با تولید و صنعت را بگذرانند توصیه می کنم قبلاً این درس را با دقت مطالعه کنند. دیدگاههای الوین تافلر بیش از نیم قرن است که در مطالعات آینده پژوهی و برنامه ریزی در کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی و اقتصادهای بزرگ مانند چین مورد استفاده قرار گرفته است.