ووماک و جونز پس از معرفی تولید ناب به جهانیان در کتاب دیگری به مفهوم تفکر ناب پرداختند و در آن اشاره کردند که در این تفکر، ارزش و جریان ارزش در سازمان باید مورد تحلیل قرار گیرد تا اصلاحات ساختاری در ناب سازی شرکت ها بوجود آید. برای این منظور ابتدا نقشه جریان ارزش در سازمان ترسیم می شود و سپس با تحلیل آن طرح های بهبود داده می شوند. در این درس اصول ترسیم جریان ارزش و نحوه تحلیل آن آموزش داده می شود. این دوره از یک درس تشکیل شده است.

پیش نیاز درس: دوره تولید ناب