یکی از وظایف مدیریت، برنامه ریزی است که اگر بلند مدت باشد به آن برنامه ریزی استراتژیک می گویند. مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها مسئول  تدوین اهداف و راههای دستیابی به آنها یعنی تعیین استراتژی ها هستند. در سند دانش مدیریت پروژه PMBOK چنین آمده که در سرتاسر پروژه، رهبران تیم پروژه مسئول بنا نهادن و حفظ چشم انداز و استراتژی و همینطور ارتباط بین مدیریت پروژه، مدیریت عملیات و استراتژی سازمان هستند. در این درس 13 استراتژی شرکت ها برای مدیران ارشد سازمان و مدیران پروژه به زبان ساده شرح داده می شوند تا هنگام برنامه ریزی استراتژیک بتوانند از آنها الگو برداری کرده و سازمان را بسوی اهداف هدایت کنند. این درس می تواند برای همه مدیران و همه رشته های دانشگاهی حتی آنها که هنوز مدیر ارشد نیستند، مفید باشد.

پیش نیاز: درس وظایف مدیریت