با ظهور موج سوم یا انقلاب کامپیوتر و انفورماتیک شرکت های تولیدی که فقط بر فرایندهای تولید و جریان مواد متمرکز بودند به منظور رقابت با رقبا و کسب مزیت رقابتی بازنگری و مهندسی مجدد فرایندهای های کسب و کار Business Process را آغاز کردند. مفهوم مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM: Business Process Management گسترش پیدا کرد و مدلسازی و نشان گذاری فرایندهای کسب و کار BPMN: Business Process Model & Notation به عنوان یکی از مراحل مدیریت فرایند، بصورت استاندارد درآمد. از سوی دیگر با توسعه نرم افزارهای مدیریت فرایندهای کسب و کار BPMS ، آموزش این مفاهیم قبل از پیاده سازی آن در بیشتر سازمانها هدف قرار گرفته است. این دوره برای آموزش مدیران و کارشناسان شرکتهای تولیدی و غیر تولیدی که بدنبال مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار خود هستند طراحی شده است و از دو درس تشکیل می شود. درس اول مقدمه ای بر مدلسازی و نشان گذاری فرایندهای کسب و کار BPMN است و در درس دوم آموزش مقدماتی استاندارد BPMN و نرم افزار Bizagi Modeler ارائه می شود. هدف از این دوره ایجاد دانش و مهارت شروع پروژه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار در سازمانهای تولیدی و غیر تولیدی است و در صورت لزوم با پیشرفت پروژه و نیاز به دانش بیشتر می توان از دوره های آموزش پیشرفته استاندارد BPMN و نرم افزار Bizagi Modeler استفاده کرد.