این دوره برای مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی، تجاری بازرگانی و خدماتی طراحی شده است. جهان بینی صنعتی پایه و اساس تفکر متخصصینی است که در واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و به آنها کمک می کند تا تصویری کلان از گذشته، حال و آینده جهان داشته باشند. این دوره به عنوان پیش نیاز بسیاری از دوره های تخصصی مدیریت، مدیریت تولید و مهندسی در نظر گرفته شده است و گذراندن آن به تمامی افراد فعال در کسب و کارهای تولیدی، خدماتی و تجاری توصیه می شود. این دوره از سه درس تشکیل شده است.