در این درس مقدمات سازماندهی یک سیستم تولید تشریح می گردد. با توجه به اینکه بسیاری از مفاهیم مدیریتی از تولید به خدمات گسترش پیدا کرده اند، این درس می تواند برای مدیران و کارشناسان سازمان های خدماتی نیز مفید باشد. در این دوره نگاه سیستمی به کارخانه، انواع فرآیندهای صنعتی از نگاههای مختلف و شیوه های متفاوت سازماندهی فرآیندها، آموزش داده می شوند. این دوره از یک درس تشکیل شده است.

پیش نیاز دوره: درس جهان بینی صنعتی