این درس برای مدیران و کارشناسان واحدهای تولیدی و خدماتی طراحی شده است. برنامه ریزی در موج دوم یا تمدن صنعتی با نگاه سیستمی انجام می شد و روش برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) از رایج ترین تکنیک ها بود و لازم است مدیران و کارشناسان با این نگرش، به سیستم تولید نگاه کنند. برنامه ریزی تولید به موقع (JIT) که در موج سوم یا تمدن فراصنعتی معرفی شد را زمانی می توان شناخت که قبل از آن برنامه ریزی موج دومی فرا گرفته شده باشد. 

پیش نیاز دوره: دوره سیستم های تولید و انواع فرآیندهای صنعتی