این دوره برای مدیران، کارشناسان و رؤسای انبار در واحدهای صنعتی و تجاری و کلیه افرادی که به نوعی با تصمیم گیری های امور انبارها درگیر می باشند، طراحی شده است. دانش مدیریت انبار به سه بخش سیستم فیزیکی انبار، سیستم اطلاعاتی و کامپیوتری انبار، و سیستم برنامه ریزی و کنترل موجودی های انبار تقسیم می شود. به افرادی که دانش انبار را بصورت تجربی فراگرفته اند توصیه می شود این دوره را بگذرانند ا به دانش آنها ساختار سیستماتیک داده شود و در آینده بتوانند نیازهای آموزشی خود را مدیریت نمایند. این دوره از 7درس تشکیل شده است.

پیش نیاز دوره: دوره جهان بینی صنعتی