این دوره به منظور آموزش مدیران و کارشناسان پروژه ها طراحی شده است. اصولاً فرآیندهای پروژه ای محصولات در تنوع بالا را در حجم کم تولید می کنند تا جایی که هر یک محصول با محصول بعدی در طراحی و تولید متفاوت است. با این تعریف ، فعالیت های که بطور ویژه یا یکبار انجام می شوند و شروع و پایان مشخص دارند پروژه نامیده می شوند و مدیریت و برنامه ریزی این فرآیندها شیوه ای متفاوت با تولید انبوه و دسته ای دارد که در این دوره تشریح می شود. این دوره از 5 درس تشکیل شده است.

پیش نیاز دوره: دوره جهان بینی صنعتی