دوره مدیریت زنجیره تأمین (Supply Chain Management) برای مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی و خدماتی طراحی شده است. اصولاً یک زنجیره تأمین شامل فروشندگان مواد و قطعات به واحد کسب و کار، و خریداران محصولات و شبکه توزیع آن می شود. در کشور ما که اکثر مدیران با بازار و خرید و فروش سنتی آشنایی دارند، مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین مغفول مانده است و در نتیجه اگر در روش اکثر تجار و واحدهای بازرگانی دقت نمایید خواهید دید که با گذشت زمان و ورود تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات، روش تأمین و فروش تفاوتی با گذشته ندارد. تجار بازار هنوز به روش 50 سال قبل در حجره خود می نشینند تا خریداران از سراسر کشور به سراغ آنها آمده و در صورت توافق حواله انباری را صادر و کالا را از انبار برای مشتری ارسال کنند. این دوره به دنبال ایجاد نگرش نوین علمی در مدیران و کارشناسان در زمینه مدیریت زنجیره تأمین است و از سه درس تشکیل می شود.

پیش نیاز دوره: دوره جهان بینی صنعتی