دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران و کارشناسان واحدهای تولیدی و صنعتی طراحی شده است. بطور کلی برنامه ریزی در شرکت ها به سه سطح استراتژیکی بلند مدت، تاکتیکی میان مدت و عملیاتی کوتاه مدت تقسیم می شود که در این دوره به ابزارها و تکنیک های مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک پرداخته می شود. بدون آشنایی با این تکنیک ها مدیران ارشد قادر نخواهند بود اهداف و برنامه های بلند مدت سازمان را تنظیم و هدایت نمایند و در نتیجه سازمان ها دچار روزمرگی شده و تنها تصمیمات و نتایج کوتاه مدت مد نظر قرار می گیرند. در این دوره برنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکت های هولدینگ چند کسب و کاری و در سطح کسب و کار یک شرکت، تشریح شده و ابزارهای لازم برای تحلیل و فرموله کردن استراتژی و اندازه گیری عملکرد معرفی می شوند. این دوره از 5 درس تشکیل می شود.